GESTIÓ I CONTROL

INAGUA pretén donar resposta a aquells dubtes o problemes que pugui plantejar qualsevol instal·lació de tractament d’aigües. Els nostres professionals estan preparats per trobar solucions a aspectes que afectin a la gestió de les instal·lacions i equipaments (assistència tècnica) i a consultes sobre normativa i tràmits administratius (assessorament legal, autorització d’abocaments, DUCA...).

- Assistència tècnica:

• Auditories

INAGUA disposa de tècnics especialitzats i molts anys d’experiència en tot tipus de processos per poder realitzar auditories de procés i assessorar en els canvis, millores o modificacions a realitzar en instal·lacions existents.

• Control periòdic del funcionament de la depuradora

INAGUA ofereix el seguiment del funcionament de la depuradora o instal·lació de tractament que garanteix obtenir el màxim rendiment de depuració al mínim cost.

Actualment controlem un nombre elevat de depuradores en diferents sectors industrials (químic, farmacèutic, tèxtil, alimentació, turístic) i també en el sector municipal. Les visites de control i el nombre d’anàlisis es realitzen amb la periodicitat que requereix cada cas concret.

• Cursos de Formació dirigits a operaris i/o caps de planta

INAGUA disposa d’una sala de formació on s’imparteixen cursos per un nombre reduït de persones i molt dirigits a les necessitats concretes dels assistents. També realitzem cursos de formació en les mateixes indústries. En general els temes que s’acostumen a tractar són:
-Bases microbiològiques del procés de depuració biològic.
-Mètodes de control i optimització de EDAR fisicoquímiques i biològiques.
-Aspectes diferencials de les depuradores industrials.
-Gestió i control de depuradores físico-químiques.
-Fonaments de depuració amb membranes. El Bioreactor de membrana.

• Anàlisis d’aigua per laboratori homologat per l’ACA

-Anàlisis fisicoquímics
-Anàlisis microbiològiques
-Anàlisis de potabilitat

• Índex biològic de la qualitat de l’aigua del riu (BMWPC) 

- Assessorament legal :

INAGUA disposa de tècnics especialitzats en temes legals i la normativa vigent, pel que podem assessorar en la realització de tot tipus de tràmits amb les administracions.

• DUCA (Declaració de l’Ús i Contaminació de l’Aigua)

• Autorització i renovació del permís d’abocament

• Autorització de reutilització

• Tramitació de subvencions