FABRICACIÓ D'EQUIPS

TRACTAMENT BIOLÒGIC

Equips o tecnologies que intervenen en el procés biològic de depuració de l’aigua residual.

• Fangs activats


• Sistema de depuració biològic que consisteix en varis processos; aireació, agitació, recirculació, purga de fangs, decantació i opcionalment tractament de fangs purgats i tractament terciari de l’aigua de sortida per a la reutilització. En aquest cas es tracta d’un carrusel amb una zona airejada mitjançant un rotor de pales i una altra zona d’anòxia per a reducció del nitrogen. Es pot realitzar en obra civil, en prefabricat de formigó, en PRFV, en acer vitrificat o en acer pintat. En aquest cas es tracta d'un carrusel amb una zona airejada mitjançant graelles de difusors i una altra zona d'anòxia per a reducció del nitrogen.

• Bioreactor de membranes (MBR)


• Sistema biològic de depuració per filtració, que simplifica els processos dels fangs activats, amb la mateixa filosofia de funcionament, però amb menys processos involucrats: aireació, agitació, recirculació i purga de fangs. No hi ha necessitat de decantador i l’aigua de sortida és de qualitat de terciari per a reutilització. En aquest cas el reactor principal es un dipòsit en obra civil airejat i les membranes estan instal•lades fora del reactor, en un contenidor, on es realitza la filtració.

• Planta compacta


• Sistema de depuració biològic que consisteix en els mateixos processos que els fangs activats; aireació, agitació, recirculació, purga de fangs, decantació i opcionalment tractament de fangs purgats i tractament terciari de l’aigua de sortida per a la reutilització. En aquest cas es tracta d’una planta compacta realitzada amb dipòsits de PRFV.

• Sistema d’aireació


• Graella de difusors: Sistema d’aireació submergit, que sol anar fixat al fons del dipòsit, però pot ser extraïble. Amb difusors de diferents mides en funció de l’espai i de l’aireació necessària.• Airejador d’eix vertical: Sistema d’aireació fixe de superfície, amb eix i pales en acer inoxidable. Accionament mitjançant motor elèctric.• Airejador flotant: Sistema d’aireació de superfície mòbil suportat mitjançant un flotador fabricat en acer inoxidable. Material constructiu de les pales i l’eix en acer inoxidable. Accionament mitjançant motor elèctric.

• Filtre percolador


• En aquest cas en lloc de tenir un dipòsit ple de l’aigua a tractar com a reactor biològic, es fa mitjançant un rebliment (actualment plàstic) dins un dipòsit on es va afegint l’aigua a tractar per la part superior del dipòsit. Aquesta per gravetat va baixant fins a la base del dipòsit on es recull ja separada. No son necessaris els processos d’aireació, agitació ni recirculació.

• Pont decantador


• El decantador és la zona on s’acumulen els fangs del procés biològic i des d’on es recirculen o es purguen en funció de les necessitats. Per aconseguir una bona decantació i evitar problemes de nitrificacions no desitjades es rasca el fons amb unes rasquetes que van agafades al pont decantador. Aquest pot ser perimetral o diametral. Es pot fabricar en acer al carboni galvanitzat en calent o bé en acer inoxidable.