FABRICACIÓ D'EQUIPS

PRETRACTAMENT

Son equips previs al procés de depuració de l’aigua residual que s’utilitzen per millorar el rendiment, per evitar problemes mecànics i de procés posteriors o per reduir l’aportació de sòlids al procés.

• Dessorrador


• Dessorrador compacte, fabricat en PRFV, d’efecte ciclònic, per a cabals de fins a 500 m3/h.


• Dessorrador de vaivé, per instal·lar en dessorrador d’obra civil, material constructiu acer al carboni galvanitzat en calent o acer inoxidable. Diferents mides en funció del cabal a tractar.

 


• Classificador de sorres


• Concentrador de sorres amb vis sens fi d’acer al carboni especial, fabricat en acer inoxidable. Fins a 45 m3/h de cabal d’aigua i sorra.

• Reixa de gruixos (barrots)


• Reixa vertical de barrots per a desbast de gruixuts. Fabricada en acer al carboni galvanitzat en calent o bé en acer inoxidable. Amb llums de pas des de 10 mm fins a 50 mm. Atac de la rasqueta per davant o per darrera en funció de l’ús. Accionament mitjançant motor elèctric o hidràulic per a zones inundables. Diferents mides en funció dels cabals i la quantitat de sòlids a tractar.

• Reixa de fins (xapa perforada)


• Reixa de xapa perforada per a desbast de gruixuts i desbast de fins. Fabricada en acer inoxidable o acer al carboni galvanitzat en calent. Accionament mitjançant motor elèctric o hidràulic per a zones inundables. La xapa perforada pot anar amb forats de llum des de 10 mm fins a 50 mm en funció de l’ús. Diferents mides en funció dels cabals, la quantitat de sòlids a tractar i la llum de pas.

• Reixa de fins horitzontal (xapa perforada)


• Reixa de xapa perforada per a desbast de fins, amb o sense caixetí de recollida de sòlids. Fabricada en acer inoxidable. Accionament mitjançant motor elèctric, amb sensor d’arrencada i parada en funció del nivell d’aigua. La xapa perforada pot anar amb forats de llum des d’1 mm fins a 50 mm en funció de l’ús. Diferents mides en funció dels cabals, la quantitat de sòlids a tractar i la llum de pas.

• Tamís (Estàtic i dinàmic)


• Tamís estàtic: per a desbast de fins, amb reixa tipus Johnson, amb llums de pas que van des de 0,5 mm fins a 10 mm. Construït en acer inoxidable. Opció de sistema de neteja a pressió de tota la zona de tamisat. Diferents mides en funció dels cabals, la quantitat de sòlids a tractar i la llum de pas.• Tamís rotatiu: per a desbast de fins. Material constructiu acer inoxidable, amb accionament mitjançant motor elèctric. Llum de pas des de 0,25 mm fins a 10 mm. Amb sistema de neteja intern a alta pressió (40 bar) opcional. Diferents mides en funció dels cabals, la quantitat de sòlids a tractar i la llum de pas.

 


• Desgreixador (Estàtic i dinàmic)


• Desgreixador estàtic: construït en acer inoxidable, amb subministrament d’aire per a la flotació, rasqueta de flotants mitjançant dos braços amb goma, accionament mitjançant motor elèctric.• Desgreixador dinàmic: construït en PRFV, accés per mitjà d’escala al pont superior i rasquetes de flotants construït tot en acer al carboni galvanitzat en calent, des de 2 fins a 8 rasquetes en funció dels sòlids a separar. Accionament mitjançant motor elèctric.

 


• Transportador-compactador


• Transportador: vis sens fi construït en acer al carboni especial, accionament per mitjà de motor elèctric, zona de desgast de polietilè i la carcassa fabricada en acer inoxidable. Diferents mides en funció de l’ús.• Compactador: vis sens fi construït en acer al carboni especial, accionament per mitjà de motor elèctric, zona de desgast de polietilè, la carcassa i la zona de compactació fabricats en acer inoxidable. Diferents mides en funció de l’ús.