FABRICACIÓ D'EQUIPS

FILTRACIÓ

Eliminació de sòlids o elements químics de l’aigua per mitjà de barreres físiques.

• Ultrafiltració per membranes de baixa pressió


• Sistema de filtració físic per a reutilització de l’aigua depurada, amb llum de pas de 0,03 micres, amb eliminació del 99% dels ous de nemàtode i e-coli, reducció de sòlids en suspensió fins a 1 mg/l. Sistema de neteja automàtic.

• Filtre de sílex


• Sistema de filtració mitjançant sorra de sílex, per a aigües poc carregades de sòlids. No asseguren l’eliminació dels ous de nemàtode ni e-coli. Construït en acer al carboni pintat amb pintures epoxy o bé en acer inoxidable. Sistema de neteja automàtic o manual. Diferents mides en funció dels cabals a tractar.

• Filtre de sílex-antracita


• Sistema de filtració mitjançant sorra de sílex i antracita, per a aigües poc carregades de sòlids. No asseguren l’eliminació dels ous de nemàtode ni e-coli. Construït en acer al carboni pintat amb pintures epoxy o bé en acer inoxidable. Sistema de neteja automàtic o manual. Diferents mides en funció dels cabals a tractar.

• Filtre de carbó actiu


• Sistema de filtració mitjançant carbó actiu, principalment per eliminació de color, olor, clor residual. Construït en acer al carboni pintat amb pintures epoxy o bé en acer inoxidable. Sistema de neteja automàtic o manual. Diferents mides en funció dels cabals a tractar.

• Osmosi inversa


• Eliminació física de les sals de l’aigua.